حفاظت دهانه های خروج آب 2

حفاظت دهانه های خروج آب 2

شیر سر شیلنگی در شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی که برای آبیاری فضاهای سبز یا هر مصرف کننده ی دیگری کاربرد دارد و یا هر شیر برداشت که امکان اتصال شیلنگ به آن وجود دارد ، باید با یک خلا شکن اتمسفریک یا فشاری (فنردار) و یک شیر یکطرفه حفاظت شود
حفاظت دهانه های خروج آب

حفاظت دهانه های خروج آب

شیر برداشت یا تخلیه ی لوله کشی آب آشامیدنی اگر در تراز پایین تر از سطح خاک قرار گیرد ، باید درحوضچه ی مورد تایید نصب شود . کف حوضچه باید تخلیه داشته باشد و اطمینان حاصل شود که آب در آن جمع نخواهد شد . دهانه ی خروجی شیر تخلیه باید نسبت به کف حوضچه دست کم 150 میلی متر فاصله ی هوایی قایم داشته باشد .
لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 2

لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 2

در صورت کاهش فشار آب داخل شبکه ی لوله کشی آب آشامیدنی به کمتر از فشار اتمسفر ، خلا شکن باید بتواند بلافاصله راه ارتباطی بین شبکه ی لوله کشی و مسیر خروجی اب را مسدود نموده و با وارد نمودن هوا به مسیر خروجی ، فشار داخلی آن را به فار اتمسفر برساند تا با ...
لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 1

لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 1

لوازم و شیرهایی که برای جلوگیری از برگشت جریان آب ناشی از فشار معکوس یا مکش سیفونی، به کار می رود باید برابر الزامات این قسمت از مقررات و از نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهای معتبر و مورد تایید باشد.
 تنظيم فشار آب و حفاظت از آب های آشامیدنی

تنظيم فشار آب و حفاظت از آب های آشامیدنی

برای تأمين يا تنظيم فشار در شبكه لوله كشي توزيع آب مصرفی سـاختمان، در مـوارد لزوم و با تأييد، بايد يكی از سيستمهاي زير يا تركيبي از آنها طراحي و نصب شود:
ذخیره سازی آب براساس استانداردهای مبحث 16

ذخیره سازی آب براساس استانداردهای مبحث 16

ذخيره سازي آب در صورت لزوم و با تأييد، به منظورهاي زير صورت ميگيرد: 1 ) جلوگيري از قطع آب در لولـه كـشي توزيـع آب مـصرفي سـاختمان در مـواقعي كـه آب ورودي از شبكة شهري به ساختمان به علت تعمير يا علت هاي ديگر، قطع شود؛ 2 )براي آنكه مقدار حداكثر مصرف آب در ساختمان به شبكة آب شهري منتقل نشود؛ 3 ) كنترل فشار آب مورد نياز لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان و...
محل نصب و چگونگی دسترسی به شیرها براساس استانداردهای مبحث16

محل نصب و چگونگی دسترسی به شیرها براساس استانداردهای مبحث16

در ورود لولة آب به هر واحد آپارتماني بايد شير قطع و وصل و شير يكطرفه نصب شود. اگر لولة ورود آب به هر يك از لوازم بهداشتي در آن واحد شير قطـع و وصـل داشـته باشـد، نصب شير قطع و وصل در ورود لوله بهواحد آپارتماني لازم نيست.
اجرای كار لوله كشی

اجرای كار لوله كشی

اجراي كار لوله كشي توزيع آب مصرفي در داخـل سـاختمان بايـد بـا رعايـت الزامـات مندرج در اين قسمت از مقررات صورت گيرد.
انواع اتصالات در لوله کشی

انواع اتصالات در لوله کشی

اتصال لوله بـه لولـه، لولـه بـه فيتينـگ يـا شـير، در لولـه كـشي هـاي فـولادي گـالوانيزه،لوله كشي هاي مسي و لوله كشي هاي پلاستيكي كه در توزيـع آب سـرد و آب گـرم مـصرفی ساختمان به كار ميرود بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات صورت گيرد
انتخاب شیرهای  مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

انتخاب شیرهای مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

شيرهايي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي به كار مي رود بايد از نظرجنس، اندازه، ضخامت جدار، نوع دنده و ديگر مشخصات براي كاربرد با نوع لوله و فيتينگ مناسب باشد
انتخاب فلنج مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

انتخاب فلنج مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

فلنج هايي كه در لوله كشي فولادي گالوانيزه براي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي درداخل ساختمان به كار مي رود بايد از جنس چدني، چدن چكش خوار يا فولادي گالوانيزه،مخصوص اتصال دنده اي و طبق يكي از استانداردهاي زير باشد
انتخاب لوله های غیر فلزی براساس استانداردهای مبحث16

انتخاب لوله های غیر فلزی براساس استانداردهای مبحث16

لوله هاي غيرفلزي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي دا خل ساختمان، بادماي كار و فشار كار مقرر شده به كار مي روند بايد، از نظر بهداشتي ومناسب بودن براي آب آشاميدني، گواهي يكي از مراكز بهداشتي معتبر مانند NSF یا SVGW را داشته باشند.
انتخاب فیتینگ مناسب بر اساس استاندارد های مبحث 16

انتخاب فیتینگ مناسب بر اساس استاندارد های مبحث 16

فيتينگ هايي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان به كار میرود بايد از نظر جنس، اندازه، ضخامت جدار و ديگر مشخصات با لوله ها مطابقت داشته باشد و براي كار با لوله هاي انتخاب شده مناسب باشد.
مبحث 16 چیست؟

مبحث 16 چیست؟

ﻣﻘﺮرات  ملیﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳـﺮان، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗـﺮﻳﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋﺮﺻـﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،بیﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ  اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﺳـﻼﻣﺖ وﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و رﻋﺎﻳﺖ آن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣـﺬﻛﻮر ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎي کیفیت اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻫﺎ میﮔﺮدد
مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ایران
آزمون termocyceling لوله های کایر پایپ

آزمون termocyceling لوله های کایر پایپ

آزمون termocyceling لوله های کایر پایپ
آزمون هیدرواستاتیک لوله های کایر پایپ

آزمون هیدرواستاتیک لوله های کایر پایپ

آزمون هیدرواستاتیک لوله های کایر پایپ
مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان ایران
درج اتصالات پلاستیکی لوله های پنج لایه(کایر پایپ) در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

درج اتصالات پلاستیکی لوله های پنج لایه(کایر پایپ) در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

درج اتصالات پلاستیکی لوله های پنج لایه(کایر پایپ) در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان
اطلاعات فنی لوله و اتصالات پنج لایه کایر پایپ

اطلاعات فنی لوله و اتصالات پنج لایه کایر پایپ

اطلاعات فنی لوله و اتصالات پنج لایه کایر پایپ
لوله و اتصالات 5 لایه نسل جدید کایر پایپ

لوله و اتصالات 5 لایه نسل جدید کایر پایپ

در این مقاله فیلم مربوط به لوله و اتصالات 5 لایه نسل جدید کایر پایپ را می توانید مشاهده کنید.
پارامترها و ويژگي های لوله و اتصالات 5 لایه کایر

پارامترها و ويژگي های لوله و اتصالات 5 لایه کایر

پارامترها و ويژگيها ي لوله و اتصالات پنج لايه نسل جديد ( كاير ) شامل تحمل آب گرم , پایین بودن قیمت , نصب آسان و پایین بودن قیمت تجهیزات میباشد.
مشخصات محصولات کایر پایپ

مشخصات محصولات کایر پایپ

محصولات کایر پایپ مقاوم در برابر امواج زلزله , لرزش , رانش , و نشست ساختمان میباشد همچنین نصب این لوله ها آسان بوده و حمل و نقل آن آسان است
نحوه اتصال لوله ها پنج لایه pert-al-pert به اتصالات  کایر پایپ

نحوه اتصال لوله ها پنج لایه pert-al-pert به اتصالات کایر پایپ

در این مقاله مرحله به مرحله چگونگی اتصال لوله های کایر پایپ نمایش داده شده است.
مواردی که باید در حین نصب لوله و اتصالات کایرپایپ رعایت شود

مواردی که باید در حین نصب لوله و اتصالات کایرپایپ رعایت شود

در این مقاله تمام نکاتی که برای نصب لازم است و همچنین نکات ایمنی مربوط به نصب لوله ذکر شده است.
جدول شرايط جوش لوله و اتصالات كاير پايپ

جدول شرايط جوش لوله و اتصالات كاير پايپ

در جدول این مقاله شرایط جوش لوله و اتصالات شامل قطر خارجی لوله , عمق جوشکاری , زمان قرار گرفتن  لوله و اتصال همزمان در دستگاه جوش , حداقل زمان لازم براي سرد شدن میباشد.