محل نصب و چگونگی دسترسی به شیرها براساس استانداردهای مبحث16

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/04/23

در ورود لولة آب به هر واحد آپارتماني بايد شير قطع و وصل و شير يكطرفه نصب شود. اگر لولة ورود آب به هر يك از لوازم بهداشتي در آن واحد شير قطـع و وصـل داشـته باشـد، نصب شير قطع و وصل در ورود لوله بهواحد آپارتماني لازم نيست.

محل نصب و چگونگی دسترسی به شیرها براساس استانداردهای مبحث16

 -محل نصب شيرها

الف) در نقاط زير بايد شيرهايي كه قطر داخلی آن در حالت تمام باز برابر قطر داخلـی لولـه يا حداكثر يك اندازه از آن كوچكتر باشد، نصب شود.

1) در نقطه خروج لوله از كنتور آب ساختمان و روي لوله ورودي به ساختمان (يا ملك ) بايد يك شير قطع و وصل، يك شير يكطرفه و يك شير تخليه نصب شود.

2) در زير هر خط لوله قائم داخل ساختمان، كه دست كم به دو طبقـه از پـايين بـه بـالا آب ميرساند، بايد يك شير قطع و وصل و يك شير تخليه نصب شود.

3) در بالاي هر خط لوله قائم داخل ساختمان، كه دست كم به دو طبقه از بـالا بـه پـايين آب ميرساند، بايد يك شير قطع و وصل، و در زير آن يك شير تخليه نصب شود.

4) در ورود لوله آب به هر واحد آپارتمانی بايد شير قطع و وصل و شير يكطرفه نصب شود ، اگر لوله ورود آب به هر يك از لوازم بهداشتی در آن واحد شير قطـع و وصـل داشـته باشـد،نصب شير قطع و وصل در ورود لوله به واحد آپارتماني لازم نيست.

5) در ورود لوله به يك گروه بهداشتی شامل تعدادی لوازم بهداشتی، بايد شير قطع و وصـل نصب شود، مگر آنكه لوله ورود به هر يك از لوازم بهداشتي در آن گروه شـير قطـع و وصـل مستقل داشته باشد.

6) در ورود لوله تغذيه آب به هر مخزن آب تحت فشار بايد يك شير قطع و وصل و يك شير يك طرفه نصب شود.

7) در ورود لوله تغذيه به هر مخزن ذخيره آب بايد يك شير قطع و وصل نصب شود.

8) در نقطه ورود آب به هر دستگاه آب گرمكن بايد شير قطع و وصل و شير يك طرفه نـصب شود.

 

-دسترسي به شيرها

الف) شيرهايي كه در شبكة لوله كشي آب سرد و آب گرم مصرفي ساختمان نصب مي شـوند بايد روكار و آشكار نصب شوند، يا پس از نصب به آساني قابل دسترسي باشند.

1) شيرهايي كه روي لوله داخل ترنچ زير كف ساختمان، يا زير كف محوطه نصب مي شـوند بايد با باز كردن يك دريچه قابل دسترسي باشند.

2) شيرهايي كه روي لوله قائم داخل شفت هاي ساختمان نصب ميشوند بايد بـا بـاز كـردن يك دريچه قابل دسترسي باشند.

3) شيرهايي كه روي لوله افقي داخل سقف كاذب طبقات ساختمان نـصب مـي شـوند، اگـر سقف كاذب قابل برداشتن نباشد، بايد با باز كردن دريچه اي كه در سقف كاذب پـيش بينـي ميشود قابل دسترسي باشند.

ب) شيرهايي كه روي لوله كشي آب سرد و آب گرم مصرفي ساختمان قرار مـي گيرنـد بايـد بـا نصب اتصال بازشو (مانند مهره ماسوره و فلنج )، نزديك به شير، بـه منظـور سـهولت تعميـر و تعويض، قابل باز كردن و برداشتن باشند..

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد .