ذخیره سازی آب براساس استانداردهای مبحث 16

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/05/02

ذخيره سازي آب در صورت لزوم و با تأييد، به منظورهاي زير صورت ميگيرد: 1 ) جلوگيري از قطع آب در لولـه كـشي توزيـع آب مـصرفي سـاختمان در مـواقعي كـه آب ورودي از شبكة شهري به ساختمان به علت تعمير يا علت هاي ديگر، قطع شود؛ 2 )براي آنكه مقدار حداكثر مصرف آب در ساختمان به شبكة آب شهري منتقل نشود؛ 3 ) كنترل فشار آب مورد نياز لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان و...

ذخیره سازی آب براساس استانداردهای مبحث 16

 

1- ذخیره سازی:

الف) ذخيره سازي آب در صورت لزوم و با تأييد، به منظورهاي زير صورت ميگيرد:

1) جلوگيري از قطع آب در لولـه كـشي توزيـع آب مـصرفي سـاختمان در مـواقعي كـه آب
ورودي از شبكة شهري به ساختمان به علت تعمير يا علت هاي ديگر، قطع شود؛
2) براي آنكه مقدار حداكثر مصرف آب در ساختمان به شبكة آب شهري منتقل نشود؛
3) كنترل فشار آب مورد نياز لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان؛
4) توزيع آب از بالا به پايين؛
5) منطقه بندي توزيع آب در ساختمان هاي بلند؛
6) به منظور حفاظت از شبكة آب شهري؛

ب) در ساختمان هاي مسكوني بيش از 4 طبقه يا بيش از ده واحـد آپارتمـاني بايـد مخـزن
ذخيرة آب با گنجايش 12 ساعت مصرف، براساس 150 ليتـر بـراي هـر نفـر در شـبانه روز،
پيش بيني شود.

پ) محل مخزن آب

1) مخزن ذخيرة آب نبايد در جايي ساخته يا نصب شود كه در معـرض نفـوذ سـيل يـا آب
زيرزميني باشد . اين مخزن نبايد در محلي قرار گيرد كه لولة فاضلاب يا آب غيربهداشـتي از
روي آن عبور كند.
2) اگر احتمال نفوذ آب زيرزميني وجود داشته باشد، بايد در اطراف مخزن بـه انـدازة كـافي
فضاي باز پيش بيني شود تا بتوان به طور ادواري مخزن را بازديد كرد و مطمئن شد كـه آب
آلوده به داخل آن نفوذ نميكند.

3) اگر مخزن ذخيرة آب در داخل ساختمان قرار گيرد، بايد طوري نصب شود كه داخل آن
براي بازرسي و تعمير قابل دسترسي باشد و مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شود . براي
اتاقي كه مخزن ذخيرة آب در آن نصب ميشود بايد تعويض هوا و كف شوي پيش بيني شود.
4) اگر مخزن ذخيرة آب روي بام نصب شود بايد براي جلوگيري از يخ زدن يا گرم شـدن آن
با عايق گرمايي پوشانده شود . عايق سقف اين مخازن و دريچة آدم رو آن بايد قابل برداشـتن
باشد تا بازرسي امكان پذير گردد.

ت) حفاظت مخزن ذخيرة آب

1) مخزن ذخيرة آب بايد در برابر اثر آب مقاوم باشد.
2) اگر مخزن ذخيرة آب فولادي است، بايد سطوح داخلي و خارجي آن گالوانيزه باشد.
3) اگر مخزن ذخيرة آب فولادي غيرگالوانيزه يا غيرفـولادي باشـد، بايـد سـطوح داخلـي و
خارجي آن با مواد مناسب، كه در رنـگ، طعـم، بـو و گـوارا بـودن آب اثـر نگـذارد و ايجـاد
مسموميت نكند، اندود شود. اندود داخل مخزن نبايد مواد سربي داشته باشد.
4) مخزن ذخيرة آب بايد دريچة آدم رو داشته باشد تا بازرسـي و تعميـر داخلـي آن امكـان
داشته باشد.

5) دريچة آدم رو مخزن ذخيرة آب بايد، در زمان بسته بودن، كاملاً هوابند باشد . اين دريچـه
بايد دور از دسترس اشخاص غيرمسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و كرم هـا
كاملاً حفاظت شود.

ث) اتصالات مخزن ذخيرة آب

1) روي لولة ورود آب به مخزن بايد يك شير قطع و وصل و يك شير كنترل، از نوع شناور و
يا نوع ديگر، نصب شود تا از سرريز و اتلاف آب جلوگيري شود.
2) لبة زير دهانة لولة ورود آب به مخزن بايد دست كم 40 ميلي متر از روي دهانة لولة سرريز
بالاتر باشد تا فاصلة هوايي لازم تأمين شود.
3) قطر نامي لولة سرريز بايد دست كم دو برابر قطر لولة ورود آب به مخزن ذخيره باشد. روي
لولة سرريز نبايد هيچ شيري نصب شود. لولة سرريز مخزن نبايد از جنس قابل انعطاف باشد.
انتهاي لولة سرريز بايد دست كم 150 ميلي متر بالاتر يا دورتر از كف شوي يا هر نقطة تخليه
ديگر باشد . انتهاي لولة سرريز نبايد قابل اتصال به شلنگ باشد و بايد تـوري مقـاوم در برابـر
خوردگي داشته باشد . لولة سرريز بايد در مسيري كشيده شود كه احتمـال يـخ زدن نداشـته
باشد، يا آنكه با عايق گرمايي در برابر يخ زدن حفاظـت شـود . لبـة زيـر دهانـة سـرريز بايـد
دست كم 40 ميليمتر از حداكثر سطح آب بالاتر باشد.

4) مخزن ذخيرة آب بايد لولة هواكش داشته باشد تا فشار داخل مخزن را اَتمسفر يك كند .
قطر نامي لولة هواكش بايد دست كم برابر قطر نامي لولة ورود آب بـه مخـزن باشـد و دهانـة
انتهاي آن توري مقاوم در برابر خوردگي داشته باشد.
5) مخزن ذخيرة آب بايد در پايين ترين نقطه، لولة تخلية آب داشته باشد كه بـا بـاز كـردن
شير آن بتوان تمام آب مخزن را تخليه كرد . لولة تخلية مخزن نبايد از جنس قابـل انعطـاف
باشد. انتهاي لولة تخليه بايد دست كم 150 ميلي متر بالاتر و دورتر از كفشوي يا هـر نقطـه
تخلية ديگر باشد . انتهاي لولة تخليه نبايد قابل اتصال به شلنگ باشد و بايد با توري مقاوم در
برابر خوردگي محافظت شود . لولة تخليه بايد در مسيري كشيده شود كـه احتمـال يـخ زدن
نداشته باشد. قطر نامي لولة تخلية مخزن آب بايد دست كم برابر ارقام جـدول زیر باشد.

 

6) روي لولة ورودي آب به مخزن بايد شير قطع و وصل نصب شود . اگر حجم مخـزن بـيش
از1000 ليتر باشد، دهانة خروجي و دهانة ورودي آب بايد در دو سمت مخـزن و در مقابـل
هم قرار گيرند تا از راكد ماندن آب جلوگيري شود.
7) اگر گنجايش مخزن آب بيش از 4000 ليتر باشد، بايد به جاي يك مخـزن دسـت كـم دو
مخزن به طور موازي نصب شود تا هنگام تعمير يا تميز كردن يكي از مخازن، آب قطع نشود .
در اين حالت هر مخزن بايد به طور جداگانه و مستقل به شيرهاي ورودي و خروجي آب، شير
كنترل، شير تخليه، لولة سرريز و لولة هواكش مجهز باشد.

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد .