تنظيم فشار آب و حفاظت از آب های آشامیدنی

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/05/13

برای تأمين يا تنظيم فشار در شبكه لوله كشي توزيع آب مصرفی سـاختمان، در مـوارد لزوم و با تأييد، بايد يكی از سيستمهاي زير يا تركيبي از آنها طراحي و نصب شود:

 تنظيم فشار آب و حفاظت از آب های آشامیدنی

الف) برای تأمين يا تنظيم فشار در شبكه لوله كشي توزيع آب مصرفی سـاختمان، در مـوارد لزوم و با تأييد، بايد يكی از سيستمهاي زير يا تركيبي از آنها طراحي و نصب شود:

ـ پمپ و مخزن ذخيره مرتفع
ـ پمپ و مخزن تحت فشار
ـ سيستم افزايش فشار بدون مخزن
ـ شير فشارشكن بهمنظور كاهش فشار

1) نصب مستقيم پمپ روی لوله انشعاب آب شهر مجاز نيست.

 

ب) پمپ و مخزن ذخيره مرتفع

نکاتی که در مقاله ی قبلی ، یعنی مقاله ی ذخیره سازی آب ،در مورد محل استقرار، حفاظت، اتصالات و ديگر الزامات مخازن ذخيرة آب مقرر شده است، در مورد مخازن ذخيرة مرتفـع نيـز باید رعایت شود.

 

پ) پمپ و مخزن تحت فشار

1) در اين سيستم بايد روی مخزن، شير اطمينان مورد تأييد نصب شود.
2) شير اطمينان بايد طوری انتخاب و تنظيم شود كه در فشاری برابـر حـداكثر فـشار كـار مجاز مخزن، باز شود و آب را تخليه كند.
3) لوله تخليه شير اطمينان نبايد از جنس قابل انعطاف باشد . تخليـه آب از ايـن لولـه بايـدبه طور ثقلی صورت گيرد.
4) انتهای لوله تخليه آب شير اطمينان بايد تا نزديك نقطه تخلیه مناسـبی (كـف شـوی يـا يكي از لوازم بهداشتی) ادامه يابد. لوله تخيه نبايد مستقيماً به لوله فاضلاب متصل شود.

 

ت) سيستم افزايش فشار بدون مخزن
 

انتخاب و تنظيم اين سيستم بايد به ترتيبی باشـد كـه حـداقل فـشار مـورد نيـاز پـشت شيرهای برداشت آب، مقرر شده در ايـن مبحـث، را بـه طـور خودكـار تنظـيم كنـد و روی شيرهای برداشت آب فشاری بيش از آنچه در اين مقررات مقرر شده ايجاد ننمايد.

 

ث) كاهش فشار آب

1) اگر فشار ورودی به لوله كشی توزيع آب مـصرفی سـاختمان، يـا قـسمتي از آن، بـيش از ارقامي باشد كه در اين مبحث از مقررات معين شده اسـت، بايـد شـير فـشارشكن، يـا هـر سيستم مورد تأييد ديگری، به منظور كاهش فشار آب تا ميزان مورد نياز، نصب شود.
2) روی لوله خروجی از شير فشارشكن، يا هر سيستم كاهش فشار ديگر، بايد شير اطمينان فشاری نصب شود.

 

 حفاظت آب آشاميدنی

الف) لوله كشي توزيع آب آشاميدني در ساختمان (يا ملك ) بايـد بـه ترتيبـي طـرح، نـصب و نگهداري شود كه از هرگونه آلوده شدن با آب غيرآشاميدني و ديگر مايعات، مـواد جامـد يـا گازي كه ممكن است از طريق اتصال مستقيم يا از طريق هر اتصال ديگري به آن وارد شود يا در آن نفوذ كند، حفاظت شود.
ب) اگر در ساختمان غير از لوله كشي آب آشاميدني، لوله كشي ديگري مخصوص آب يا ديگر مايعات غيرآشاميدنی وجود داشته باشد، هريك از اين دو شبكه لوله كشی بايـد بـا رنـگ يـا برچسب های فلزی مورد تأييد مشخص شود . به طوری كه شناسايی هر يك از اين دو شـبكه لوله كشی به آسانی امكانپذير باشد.

اتصال مستقيم:

الف) اتصال مستقيم بين لوله كشی آب آشاميدنی و لوله كشی آب غيرآشاميدنی مجاز نيست،مگر آنكه با نصب لوازم مورد تأييد، از برگشت جريان جلوگيری شود.
ب) اتصال مستقيم بين لوله كشی توزيع آب سرد مصرفی و لوله كشی آب گرم مصرفی مجاز نيست، مگر آنكه با نصب لوازم مورد تأييد، از برگشت جريان جلوگيری شود.
پ) اتصال مستقيم بين لوله كشی آب آشاميدنی كه از شبكه آب شـهری تغذيـه مـی شـود و شبكه لوله كشی آب آشاميدنی كه از منابع خصوصی تغذيه ميشود مجاز نيست.
ت) اتصال مستقيم لوله كشی آب آشاميدنی به لوله كشی فاضـلاب و آب بـاران مطلقـاً مجـاز نيست.

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد.