لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 1

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/06/30

لوازم و شیرهایی که برای جلوگیری از برگشت جریان آب ناشی از فشار معکوس یا مکش سیفونی، به کار می رود باید برابر الزامات این قسمت از مقررات و از نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهای معتبر و مورد تایید باشد.

لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب 1

الف) لوازم و شیرهایی که برای جلوگیری از برگشت جریان آب ناشی از فشار معکوس یا مکش سیفونی، به کار می رود باید برابر الزامات این قسمت از مقررات و از نظر مشخصات ساخت و آزمایش طبق یکی از استانداردهای معتبر و مورد تایید باشد.

ب) فاصله هوایی

1) حداقل فاصله ی هوایی قائم باید از زیر دهانه ی خروجی لوله ی آب آشامیدنی تا تراز روی لبه ی سرریز آب هریک از لوازم بهداشتی ،هرمخزن آب ،یا هرنوع دهانه ی تخلیه ی دیگر ،که اب در آن می ریزد اندازه گیری شود.

پ) شیر یکطرفه

1) شیر یکطرفه ای که برای جلوگیری از برگشت جریان آب به داخل لوله کشی اب آشامیدنی نصب می شود، باید از نوع فنردار با نشیمن آب بند باشد و فقط در یک جهت به آب اجازه ی جریان دهد و در جهت دیگر هیچ نشتی نداشته باشد.

2)شیر یکطرفه ی دوتایی باید شامل دو عدد شیر یکطرفه ی فنر دار با نشیمن اب بند باشد که پشت سر هم روی لوله نصب می شود. بین این دو شیر یکطرفه ی فنردار یک اتصال برداشت آب برای آزمایش ،باشیر قطع و وصل ،قرار می گیرد. دوطرف این مجموعه باید شیر قطع و وصل نصب شود.

3) شیر اطمینان اختلا فشار بین دو شیر یک طرفه باید شامل دو عدد شیر یکطرفه یک شیر اطمینان اختلاف فشار نصب می شود .دو طرف این مجموعه شیرها قطع و وصل و در بین آن یک شیر برداشت برای آزمایش نصب می شود .وقتی فشار بین دو شیر یکطرفه بیش از فشار آب بالادست (ورود) باشد، شیر اطمینان باز و مقداری آب خارج می شود.

 

در مقالات بعدی با دیگر لوازم جلوگیری از بازگشت جریان آب آشنا خواهیم شد.

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد .