حفاظت دهانه های خروج آب

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/07/13

شیر برداشت یا تخلیه ی لوله کشی آب آشامیدنی اگر در تراز پایین تر از سطح خاک قرار گیرد ، باید درحوضچه ی مورد تایید نصب شود . کف حوضچه باید تخلیه داشته باشد و اطمینان حاصل شود که آب در آن جمع نخواهد شد . دهانه ی خروجی شیر تخلیه باید نسبت به کف حوضچه دست کم 150 میلی متر فاصله ی هوایی قایم داشته باشد .

حفاظت دهانه های خروج آب

الف ) دهانه های خروج آب از شیرهای برداشت آب آشامیدنی باید طبق یکی از روش های مقرر در این ردیف حفاظت شوند .

ب ) حفاظت با فاصله ی هوایی

دهانه های خروج آب از شیرهای برداشت آب آشامیدنی باید با فاصله ی هوایی حفاةت شوند . فاصله ی هوایی قائم بین لبه ی زیر دهانه ی خروج آب تا روی لبه ی سرریز آب لوازم بهداشتی ،مخازن آب یا هر دستگاه دریافت کننده ی آب دیگر ،باید دست کم برابر ارقام جدول زیر باشد :

 

 

 

  1. ارقام برای حالتی است که دهانه ی خروج آب ، از یک دیوار فاصله ای بیش از 3 برابر قطر موثر دهانه ی خروج آب یا از دو دیوار مجاور فاصله ای بیش از 4برابر قطر موثر دهانه ی خروج آب داشته باشد.
  2. حداقل فاصله ی هوایی در مخازن ذخیره ی آب آشامیدنی نباید کمتر از 100 میلی متر باشد.

 

(1)   دهانه ی خروج آب از شیر یا لوله که آب را به کف شوی یا هر دهانه ی آزاد فاضلاب یا آب باران می ریزد باید دست کم 150 میلی متر با دهانه ی فاضلاب یا آب باران فاصله ی هوایی قائم داشته باشد.

(2) برای حفاظت دهانه ی خروج آب از شیر سر شیلنگی باید از لوازمی غیر از فاصله ی هوایی استفاده شود .

(3) شیر برداشت یا تخلیه ی لوله کشی آب آشامیدنی اگر در تراز پایین تر از سطح خاک قرار گیرد ، باید درحوضچه ی مورد تایید نصب شود . کف حوضچه باید تخلیه داشته باشد و اطمینان حاصل شود که آب در آن جمع نخواهد شد . دهانه ی خروجی شیر تخلیه باید نسبت به کف حوضچه دست کم 150 میلی متر فاصله ی هوایی قایم داشته باشد .

 

ادامه ی مطلب را در مقاله ی بعدی بخوانید...

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد.