مهندسان تاسيسات، لطفا قبل از آغاز به كار ساختمان اين كليپ را درباره روش نوين اجراي لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كاير پايپ ببينيد...

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/12/19

روش نوين اجراي لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كاير پايپ

مهندسان تاسيسات، لطفا قبل از آغاز به كار ساختمان اين كليپ را درباره روش نوين اجراي لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كاير پايپ ببينيد...