تاسيسات قلب تپنده ساختمان است، ببينيم چگونه با اجراي صحيح لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كاير پايپ عمر مفيد ساختمان را افزايش و هزينه لوله كشي را كاهش دهيم.

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/12/19

با اجراي صحيح لوله و اتصالات كاير پايپ عمر مفيد ساختمان را افزايش دهيم.

تاسيسات قلب تپنده ساختمان است، ببينيم چگونه با اجراي صحيح لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كاير پايپ عمر مفيد ساختمان را افزايش و هزينه لوله كشي را كاهش دهيم.