لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كايرپايپ را چگونه بهم وصل كنيم كه با هم يكپارچه شود؟ مجريان تاسيسات اين كليپ آموزشي را لطفا ببينيد...

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/12/19

نحوه اتصال لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كايرپايپ

لوله و اتصالات پنج لايه جوشي كايرپايپ را چگونه بهم وصل كنيم كه با هم يكپارچه شود؟ مجريان تاسيسات اين كليپ آموزشي را لطفا ببينيد...

نحوه اتصال محصولات کایرپایپ :

  1. لایه داخلی پلیمری لوله پنج لایه
  2. لایه آلومینیومی لوله پنج لایه
  3. لایه خارجی پلیمری لوله پنج لایه
  4. خط جوش و نقطه پیوند لایه خارجی با مادگی اتصال
  5. خط جوش و نقطه پیوند لایه داخلی لوله با نری اتصال
  6. لوله برنجی جهت جلوگیری از تغییر حالت نری اتصال در زمان جوشکاری
  7. شیار طراحی شده در اتصالات به جهت خروج هوا در حین جوشکاری
  8. مادگی اتصال
  9. نری اتصال