انتخاب شیرهای مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/04/05

شيرهايي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي به كار مي رود بايد از نظرجنس، اندازه، ضخامت جدار، نوع دنده و ديگر مشخصات براي كاربرد با نوع لوله و فيتينگ مناسب باشد

انتخاب شیرهای  مناسب براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

الف) شيرهايي كه در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي به كار مي رود بايد از نظرجنس، اندازه، ضخامت جدار، نوع دنده و ديگر مشخصات براي كاربرد با نوع لوله و فيتينگ مناسب باشد
1) در لوله كشي هاي فولادي گالوانيزه، تا قطر 50 ميلي متر ( 2 اينچ)، شيرها بايد از نوع برنجي با برنزي، مخصوص اتصال دنده اي باشد. شيرهاي به قطر نامي 65 تا 100 ميلي متر بايد از نوع برنجي يا برنزي مخصوص اتصال دنده اي، يا چدني مخصوص اتصال فلنجي، باشد، شيرهاي به قطر نامي 125 و 150 ميلي متر (5 و 6 اینج ) بايد از نوع چدني و مخصوص اتصال فلنجي باشد.
2) در لوله كشي هاي مسي ، شيرها بايد از نوع برنجي یا برنزي و مخصوص اتصال دنده اي باشد.
3) در لوله كشي هاي پلاستيكي، شيرها بايد از نوع برنجي يا برنزي و مخصوص اتصال دنده اي باشد.
ب) شيرهاي برنجي يا برنزي، مخصوص اتصال دنده اي، بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشند:

                                         شکل (الف)
 


1) انتخاب شيرهاي برنجي يا برنزي، مخصوص اتصال دنده اي، از استان داردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه از نظر جنس، اندازه، نوع ساخت، نوع دنده و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقررشدة بالا و مورد تأييد باشد.
پ) شيرهاي چدني، مخصوص اتصال فلنجي، بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشد:

شکل (ب)

 

1) انتخاب شيرهاي چدني، مخصوص اتصال فلنجي، از استانداردهاي ديگر به شرطی مجازاست كه از نظر جنس، اندازه، نوع ساخت، نوع اتصال و ديگر مشخصات، مشابه استانداردهاي مقرر شدة بالا و مورد تأييد باشد.
ت) شيرهاي برنجي يا برنزي با اتصال دنده اي كه در لوله كشي مسي به كار مي رود بايد طبق یکی ازاستانداردهای مقرر شده در جدول(الف) باشد . اتصال این شیرها به لوله ی مسی از نوع فیتینگ فشاری است و به کمک یک قطعه ی واسط (برنجی و برنزی ) صورت میگیرد.
 

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد.