انواع اتصالات در لوله کشی

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1398/04/11

اتصال لوله بـه لولـه، لولـه بـه فيتينـگ يـا شـير، در لولـه كـشي هـاي فـولادي گـالوانيزه،لوله كشي هاي مسي و لوله كشي هاي پلاستيكي كه در توزيـع آب سـرد و آب گـرم مـصرفی ساختمان به كار ميرود بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات صورت گيرد

انواع اتصالات در لوله کشی

الف) كليات

1)اتصال لوله بـه لولـه، لولـه بـه فيتينـگ يـا شـير، در لولـه كـشي هـاي فـولادي گـالوانيزه،لوله كشي هاي مسي و لوله كشي هاي پلاستيكي كه در توزيـع آب سـرد و آب گـرم مـصرفی ساختمان به كار ميرود بايد طبق الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات صورت گيرد.
2)همة اتصالات بايد در زير فشار آزمـايش پـس از نـصب  آب بند و گازبند و مقاوم باشند.
3) پيش از اتصال، دهانه لوله بايد در سطح عمود بر محور بريده شود، براده ها و مواد اضـافی از لبه هاي دهانه جدا گردد و داخل لوله از هرگونه مواد اضافي كه مانع جريان آب مي شـود ،كاملاً پاك و تميز گردد. دهانه انتهاي لوله بايد كاملاً باز و سطح مقطع داخلي آن برابر سطح مقطع داخلـي لولـه يـا فيتينگ مورد نظر براي اتصال باشد.

4)در هر مورد، نوع اتصال انتخابي بايد مورد تأييد قرار گيرد
 

ب) اتصال در لوله كشي فولادي گالوانيزه

 1)اتصال اجزاي لوله كشي فولادي گالوانيزه تا قطر نامي 50 ميلي متر (2 اينچ ) بايـد از نـوع اتصال دنده اي باشد.
2)در اتصال اجزاي لوله كشي فولادي گالوانيزه در قطرهاي نامي 65 و 80 و 100 ميلي متـر ميتوان از اتصال دنده اي يا اتصال فلنجي استفاده كرد.
 3)اتصال اجزاي لوله كشي فولادي گالوانيزه در قطرهاي نامي 125 و 150 ميلي متـر بايد از نوع اتصال فلنجي باشد.
4)اتصال دندهاي بايد طبق يكي از استانداردهاي زير باشد:
-ISIR 1798
-ISO 7,1
-DIN 2999
-BS 21
5) در اتصال فلنجي، نوع فلنج بايد چدني، چدن چكش خـوار يـا فـولادي گـالوانيزه، از نـوع دنده اي و طبق انتخاب فلنج مطابق جدول زیر باشد. واشر آب بندي بين دو فلـنج مقابـل نباید برای آب آشامیدنی اثر زیان آور داشته باشد.


6)اتصال دنده اي كه دنده هاي آن طبق استانداردهاي ديگر باشد، به شرطي مجاز است كه ازنظر مشخصات و اندازه هاي دنده طبق يكي از استانداردهاي مقرر شـدة بـالا و مـورد تأييـد باشد.
 

پ) اتصال در لوله كشي مسي
1) در اتصال لحيمي موئينگي سطوح اتـصال دو قطعـه را بايـد كـاملاً تميـز كـرد و مفتـول لحيم كاري را بايد تا دماي ذوب گرم كرد، به طوري كه فاصـلة موئينـه بـين دو قطعـه را در تمام سطوح اتصال (گير) پر كند.
2)در اتصال لحيمي موئينگي، در شرايط عادي، مفتول لحيم كاري بايـد از نـوع نـرم باشـد.
دماي ذوب لحيم كاري نرم بايد كمتر از 427 درجة سانتي گراد (800 درجه فارنهايت ) باشد مفتول لحيم كاري ممكن است از آلياژ قلع ـ نقره يا قلع ـ مس يا قلـع ـ آنتيمـون (5 ـ 95) باشد. استفاده از مفتول لحيم كاري كه ميزان سرب آن بيش از 2/0 درصد باشد مجاز نيست.
3)در اتصال لحيم كاري موئينگي، مفتول لحيم كاري بايد طبق يكـي از اسـتانداردهاي زيـر باشد:
-ISO 2016
-DIN 1707
-BS 219
-ANSI/ASTM B 32
4)در اتصال فيتينگ فشاري، فيتينگ هاي انتخابي بايد طبق اسـتانداردهاي مقـرر شـده در مقاله ی انتخاب فیتینگ قسمت (پ) باشد.  
5) در اتصال لحيمي موئينگي و اتصال فيتينـگ فـشاري، در لولـه كـشي مـسي، اسـتفاده از استانداردهاي ديگر به شرطي مجاز است كه مفتول لحيم كاري و طول گير در اتصال لحيمي و نوع دنده و اندازه اي آن در اتصال فشاري، طب استانداردهاي مقرر شده بالا و مـورد تأييـد باشد.
 

ت) اتصال در لوله كشي غيرفلزي
در اتصال لوله و فيتينگ در لوله كشي توزيع آب سرد و آب گرم مصرفي، نوع اتصال بايـد دنده اي يا فشاري باشد . اتصال دنده اي يا اتصال فـشاري بايـد بـا كمـك واسـطه، از جـنس برنجي يا فولادي با روكش نيكل، طبق توصيه سازنده لوله، صورت گيرد.
 

ث) اتصال دو لوله ناهمجنس
1)اتصال لوله يا فيتينگ فولادي به لوله يا فيتينگ مسي بايد با واسطه يك فيتينگ برنجـي يا فيتينگ مورد تأييد ديگر صورت گيرد . اتصال فيتينگ برنجي واسط به لولـه مـسي از نـوع لحيمی موئينيگی، يا از نوع فشاري بايد باشد . اتصال فيتينگ برنجي واسط به لوله يا فيتينگ فولادي گالوانيزه بايد از نوع دنده اي باشد.
2)اتصال لوله هاي غيرفلزي به لوله يا فيتينگ فولادي يا مـسي بايـد بـه كمـك يـك واسـط برنجي يا فولادي با روكش نيكل صورت گيرد.

 

کلیه محصولات کایرپایپ براساس استانداردهای مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد.