حضور صنایع لوله سبز چابهار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۹۷

خلاصه خبر

تاریخ انتشار : 1397/05/22

حضور صنایع لوله سبز چابهار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۹۷

حضور صنایع لوله سبز چابهار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۹۷

حضور صنایع لوله سبز چابهار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-۱۵ لغایت ۱۸ مرداد ۹۷