نوع محصول : لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ

نام محصول : درپوش پایه بلند

درپوش پایه بلند

درپوش پایه بلند